سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیوان رنگین کمان – مدیر بخش ترافیک شرکت مهندسین مشاور نماد مبتکر

چکیده:

روش تحلیل سلسه مراتبی یا به اختصارAHP یکی از کارآمدترین روشهای تصمیم گیری است . این روش که بر اساس مقایسه زوجی بنا نهاده شده است امکان بررسی سناریو های مختلف را به تصمیم گیر می دهد این روش در هرنوع تصم یم گیری قابل استفاده است اما در ای ن مقاله سعی شده است تا این روش را در تعیین مناسب ترین گزینه سیستم علائم الکتریکی بکار بر ده شود. برای ای ن منظور تعدادی گزینه فرضی انتخاب شده و سپس به کمک پرسش از صاحب نظران این فن ، معیارهای مناسب در این تصمیم گیری انتخ اب و و رتبه بندی شده اند ، سپس به کمک روش AHP مناسبترین گزینه در این انتخاب فرضی بدست آمده است