سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

واحد نجاتی مازگر – کارشناس ارشد متالورژی واحد تحقیقات شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران
توحید سعید – کارشناس ارشد متالورژی واحد تحقیقات شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

چکیده:

شرکت ریخته گری تراکتورسازی ت بریز در حال حاضر با تولید بیش از ۱۰۰۰۰ تن قطعه چدن نشکن سالم در سال یکی از مهمترین شرکت ها در این زمینه بوده و در ب هکارگیری روش تلقیح در قالب موفقیت های بسیاری را کسب کرده است . با توجه به راندمان پائین قطعات ریختگی در روش تلقیح در قالب و نیز حساسیت بیش از حد به مـواد کروی کننده، این شرکت بر آن است تا روش های غیر تلقیح در قالب را ارزیابی کند در مقاله حاضـر بـه بررسـی روش فرو بردن (Plunging) در مقایسه با روش تلقیح در قالب پرداخته می شود . از جمله مزایای عمده روش غیـر تلقیح در قالب های غیر تلقیح در قالب حذف مصرف کاربید کلسیم برای گوگردزدائی مـذاب ، حـذف مـصرف فروسیلیسیم منیزیم ، کاهش دمای بارریزی ، کاهش وزن سیستم راهگاهی ، امکان تنظیم میـزان کـربن در پاتیـل ، کاهش عیوب متالو رژیکی ناشی از روش تلقیح در قالب و … را می توان نـام بـرد . در ابتـدا بررسـی هـای لازم در رابطه با تجهیزات مورد نیاز از شرکت های خارجی از قبیل +GF+ ، ODERMATH و غیره بعمل آمد و از روی نتایج حاصله ، دستگاه فرو برنده ( غوطه ور ساز ) Plunging با تمام تجهیزات ساخته شد و پس از آن آزمایش ها انجام پذیرفت . در ابتدا تغییرات میزان منیزیم باقیمانده در رابطه با مقدار منیز یم مصرفی با توجه بـه مقـدار گـوگرد اولیه مذاب مورد بررسی و آزمایش قرا ر گرفت و مقدار منیزیم لازم با توجـه بـه مقـدار مـذاب بـ ه دسـت آمـد . از لحاظ ساختار ی نیز ملاحظه شد که نمونه های حاصله دارای گرافیت کروی بـه مقـدار بـالای ۸۵ درصـد و تعـداد کره ها به مقدار بالای ۱۷۰ بر می لیمترمربع بوده و از لحاظ سختی و خواص مکانیکی نیز مشابه قطعـات تولیـدی بـه روش تلقیح در قالبمی باشند .