سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید تقی خانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعت نفت – تحقی
حسام نجیبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعت نفت – تحقی
ابراهیم صالحی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعت نفت – تحقی
مهرداد حسام پور – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعت نفت – تحقی

چکیده:

در تحقیق حاضر جهت بررسی میزان جذب گاز متان به عنوان اصلی ترین جزء گاز طبیعی بر روی کربن فعال گرانولی (GAC) و همچنین تعیین ایزوترم های جذب، آزمایشات متعددی انجام شده است. جهت انجان آزمیاشات مورد نظر از یک مجموعه دستگاهی مناسب به روش حجم سنجی (Volumetric) استفاده شده است. در این آزمایشات میزان جذب گاز متان بر روی دو نمونه کربن فعال در فشارهای مختلف تعادلی و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده و ملاحظه گردیده است که کربن فعال دارای ویژگی های مناسبی جهت جذب گاز متان به منظوراستفاده در خودروهای گاز سوز می باشد. میزان جذب بر روی نمونه اول ۰/۰۴۲ گرم به ازای هر گرم جاذب در فشار ۳۷ بار بوده است. این مقدار بر روی نمونه دوم ۰/۰۳۶ گرم متان به ازای هر گرم جاذب در همان فشار آورده شده است. در طی آزمیاشات میزان آزادسازی گاز نیز اندازه گیری شده است که برای نمونه اول این مقدار ۰/۲۴۶ و برای نوع دوم ۰/۲۷۶ اندازه گیری شده است. همچنین با استفاده از داده های تجربی پارامترهای معادله فروندلیچ، با دقت مناسب برای دو نمونه کربن فعال مطالعه شده تعیین گردیده و ملاحظه گردید که معادله مذکور از توانایی لازم جهت تخمین میزان جذب گاز متان بر روی کربن فعال در فشارهای تعادلی مختلف برخوردار می باشد. در نهایت روش جذب گاز بر روی جاذب (ANG) با روش CNG از نظر توانایی در میزان ذخیره سازی گاز مقایسه گردیده است.