سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم عمادزاده – کارشناس ارشد منابع آب دفتر مطالعات آّب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
فاطمه گلپایگانی – کارشناس ارشد منابع آب دفتر مطالعات آّب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
فائزه خاکبازان – کارشناس ارشد منابع آب دفتر مطالعات آّب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش رقابت بین بخش کشاورزی با بخ شهای صنعت و شرب، در آینده آب کمتری برای تولیدات کشاورزی در دسترس خواهد بود. بنابراین لازم است برای غلبه بر این چالش از آب موجود ب ه صورت بهینه بهر ه-برداری شود. این مسئله به خصوص در پایین دست سدها که آب با هزینه بالا در اختیار مصر فکنندگان قرا ر م یگیرد حائز اهمیت است. بدین منظور لازم است در بخش کشاورزی میزان تولید محصولات به ازای مترمکعب آب مصرفی، ( کارایی آ ب)افزایش یابد. با استفاده از فناوری سنجش از دور میتوان توزیع مکانی کارایی در یک منطقه وسیع را تخمین زد. در این مقاله با استفاده از الگوریتمSUTSEBAL که با بومی کردن روابط تعریف شده در الگوریتمSEBAL در دفتر مطالعات آب محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف توسعه داده شده) تبخیر تعرق و عملکرد محصول و در نهایت کارایی آب در محدوده دشت ورامین محاسبه م یشود. بنابراین با دسترسی به لایه توزیع مکانی کارایی م یتوان به ارزیابی چگونگی بهر هبرداری از آبموجود در دشت ورامین پرداخت. در انتها نیز جهت به دست آوردن تخمینی از وضعیت کارایی در منطقه، مقدار کارایی غلاتدر این سیستم با کارایی غلات در سیست مهای زراعی سایر نقاط دنیا مقایسه شده است. نتایج این مقایسه نشان میدهد میانگینکارایی آب مصرف شده در دشت ورامین جهت کشت غلات بسیار پیئین بوده و مقایسه آن با میزان کارایی در سایر سیست مهای زراعی نشان م یدهد که میزان کارایی در این دشت از پتانسیل بالایی جهت بهبود برخوردار است.