سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد بختیاری، – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند صوتی- گفتاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و ف
محمدمهدی همایون پور –

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای ارزیابی خودکار میزان بومی بودن گفتار زبانآموزان ارائه خواهد شد. از کاربردهای این ارزیابی خودکار میتوان به آموزش زبان خارجی به کمک کامپیوتر اشاره نمود. بدین صورت که در سیستمهای ارزیابی خودکار گفتارزبانآموز امتیازاتی به تلفظ، روانی گفتار و تغییرات فرکانس پایه گفتار وی داده میشود که در هر بخش به طور جداگانه با دریافت بازخورد از سیستم سعی مینماید گفتار خود را بهبود بخشد. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از این امتیازات میزان بومی بودن گفتار زبانآموز تخمین زده شود. در اینصورت زبانآموز از سطح آموزشی خود مطلع شده و سعی در پیشرفت آن خواهدنمود. برای این منظور در اینجا با استفاده از امتیازات داوران انسانی به میزان بومی بودن گفتار زبانآموزان، امتیازات خودکار را به امتیازات انسانی نگاشت خواهیم نمود. برای این نگاشت از روشهای خطی، شبکههای عصبی و درخت تصمیم استفاده خواهد شد. در انتها بهترین کارایی برابر ۹۶ % حاصل شد