سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد نصراصفهانی – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شناسائی و تفکیک پدیده ها با استفاده از داده های دور سنجی بر اساس تفاوت در چگونگی و میزان بازتـاب پدیده ها در طول موج های مختلف می باشد . به عبارتی در سنجش از دور بازتاب امواج الکترو مغناطیسی پس از ۴ برخورد با پدیده های سطح زمین به وسیله سنجنده هائی که بر روی سکوهای مختلف تعبیه شده انـد، ثبـت و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . منـابع آب در اکثـر تـصاویر دور سـنجی بـه صـور ت تیـره نمایـان می گردند . این مطلب به دلیل قدرت بالای جذب اشعه الکترو مغناطیسی بویژه در محدوده مادون قرمـز توسـط آب و در نتیجه انعکاس بسیار کم آن می باشد . خصوصیات طیفی آب با حضور مواد معلق در آن تغییر مـی یابـد . یعنی وضعیت انعکاس در آب های روان و گل آل ود با آب زلال فـرق مـی کنـد . آب زلال دارای انعکـاس کمتـری
نسبت به آب گل آلود می باشد . آب گل آلود به دلیل مواد و ن اخالصی دارای انعکاس بیشتری نـسبت بـه آب زلال است . پیش بینی میزان رسوبات وارد شده به مخازن سدها و نیز نتایج تغییرات حاصل شده توسط دخالت هـای انسانی و طب یعی در حوزه و تعیین کیفیت منابع آب از طریق داده های طیفی دور سنجی همواره از اهداف سنجش از دور بوده که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند .