سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و دانشجوی دکتری برق – قدر
امیر واصبی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمدتقی بطحایی – استادیار گروه برق – قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله پس از معرفـی مـدل یـک سیسـتم قـدرت چنـد ماشینه، معادلات خطی شده آن حول نقطه کار، بدسـت آورده شده و از روی آن، معادلات حالت و مدهای سیسـتم حاصـل می شود . سپس با استفاده از آنالیز حساسیت رابطه بین مدهای سیســتم و حــالات شــبکه تعیــین مــی گــردد و بــا ایــن کــار ژنراتورهایی که نیاز بـه نصـب پایدارسـاز دارنـد شناسـایی و معرفی می شوند. همانگونه که میدانیم یکی از انـواع متـدهای طراحی و یکی از روشهای موثر در طراحی پایدارساز سیستم قدرت ) ) PSS ، روش کنترل بهینه (LOC) است که در آن از حالات مختلف شبکه فیدبک گیری می شود. با توجه به اینکه در یک شبکه قدرت چند ماشینه، اکثر حالات سیستم دور از دسـترس می باشند، با معرفی فیلتر کالمن به عنوان تخمینگر حالات، به استفاده از حالات تخمینی در کنترل بهینه پرداخته و با این کار از مخابره حالات دور دست شبکه و استفاده از کانالهـای تلـه متری جهت مخابره آنها، اجتناب می گ ردد . در پایان، با به کـار گیری متد پیشنهادی، شبیه سازی یک نمونهاربردی به انجام رسیده و با متد موثر دیگری نیز قیاس می گردد .