سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا میرانصاری مهابادی – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
حسینعلی بهرامی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد رجالی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجعفر ملکوتی – استاد خاک شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شرایط بهینه موجود در خاک سبب بهبود رشد گیاه می گردد، اما احتیاج روز افزون بشر به غذا همواره سبب تغییر این شرایط گردیده موجب وارد آمدن فشار فزآیندهای بر زمین می گردد . به عنوان مثال توسعه روزافزون تکنولوژی موجب تولید ماشین آلات کشاورزی پیشرفته تری می گردد که امور کشت، داشت و برداشت محصول راسهل تر می نمایند اما از طرفی استفاده بیش از اندازه از این وسایل به خصوص در رطوبتهای مناسب سبب فشردگی زمین می گردد . تراکم خاک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک و رشد گیاه مؤثر می باشد . به عنوان مثال کاهش رشد قسمت هوایی گیاه در نتیجه سیگنال های شیمیایی می باشد که توسط ریشه گیاه ترشح میشود .(Pardo et al., ;Masle and Passioura, 1987) 2000 تراکم خاک بر چگونگی رشد و توزیع ریشه تاثیر می گذارد و افزایش مقاومت خاک سبب توزیع ریشه به صورت تجمعی در قسمت هایی ازخاک می شود که دارای مقاومت کمتری می باشند . در نتیجه رشد تجمعی ریشه در مناطقی از خاک دانسیته ریشه کافی نمی باشد که باعث کاهش جذب آب و مواد معدنی می گردد . این مسئله سبب کاهش جذب در مقایسه با خاکی می گردد که ریشه درآن دارای رشد یکنواخت می باشد (Amato 1991, Pardo et al, 2000)