سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هنگامه آقامحسنی –
فرزانه وهاب زاده –
مهرناز مهرانیان –

چکیده:

تولید سالیانه روغن زیتون در جهان بالغ بر۶/۲ میلیون تن می باشد . با توجه به رقم بالای تولید ، در فرایند استخراج روغن از میوه زیتون ، غیر از روغن دو نوع از ضایعات جانبی نیز تولید می گردد: تفاله زیتون(olive pomace)و پساب زیتون ( olive mill waste water) .30% از حجم زیتون فرایند شده را تفاله زیتون تشکیل میدهد.تجزیه زیستی این ضایعات جامد که خود جز ترکیبات لیگنوسلولزی محسوب می گردند، نه تنها یک مرحله مقدماتی جهت تولید ترکیبات با ارزش افزوده از قبیل خوراک دام و آنزیم ها محسوب می گردد بلکه در زمره یکی از روشهای کاربردی کاهش شاخص آلایندگی ضایعات کشاوری صنعتی در مباحث زیست محیطی طبقه بندیمی گردد.
در مطالعه حاضر تجزیه زیستی تفاله زیتون توسط قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایزوسپوریوم (Phanerochaete chrysosporium) طبق روش آماری Central composite designمورد بررسی قرار گرفته است . متغیر های مستقل این طرح آماری عبارتند از :هوادهی ، pH، مقدار توده میسیلیومی (مایه تلقیح) و متغیر وابسته(متغیر پاسخ) عبارت است از درصد لیگنین زدایی . در این مطالعه نقش قارچ فانروکائت کرایزوسپوریوم در تولید آنزیمهای پرواکسیداز جهت حذف لیگنین و یا به عبارتی روند پیشرفت فرایند لیگنین زدایی از طریق سنجش لیگنین درابتدا و انتهای تیمار زیستی مورد بررسی قرار گرفته است . از ۱۶ آزمایش طراحی شده مطابق این روش ، تیمار ۷ با شرایط ۴=pH ، مقدار توده میسیلیومی ۳۰% ( حجم میسیلیوم به ازای وزن سوبسترای زیتون ) و تناوب هوادهی به صورت سه روز یکبار با شدت جحمی۶۰۰ میلی لیتر بر دقیقه به مدت ۱۵دقیقه بیشترین کاهش محتوای لیگنین معادل ۶۵٫۰۸۴% را بهخود اختصاص دادهاست .