سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش خادمی – کارشناس شرکت فولاد خوزستان، بخش کیفیت فراگیر
عباسعلی منزوی چالشتری – کارشناس ارشد شرکت فولاد خوزستان، بخش کیفیت فراگیر

چکیده:

در صنعت تولید فولاد هر چه میزان عناصر مضر ( ترکیبـات اسـیدی موجـود ) کمتـر باشـد بـه همـان میـزان کـاهش مصارف برق، نسوز و بالا بردن راندمان تولید را در برخواهد داشت . جهت تولیـد گندلـه در حـال حاضـر از مـواد افزودنــی ســنگ آهــک دولــومیتی و بنتونیــت بــهعنــوان مــاده چــسباننده و تنظــیم درجــه بازیــسیته اســتفاده میشود .
بنتونیــت مــصرفی دارای اکــسید سیلیــسیم بــالائی مــیباشــد ۶۳) تــا ۶۶ درصــد ) بــه همــین لحــاظ میــزان SiO2 در گندله ) ) pellet به بیش از ۱/۸ تا ۲/۳ در صد می رسد . در این تحقیق با استفاده از ماد ه آلی پریدور بررسی شده اسـت این ماده آلی ) ) Organic Binder عنوان یک چسب آلی در صنایع غذایی و دارویی وکارخانجات صنعتی استفاده میشود . این ترکیب آلی که با اسم اختصاری CMC(Carboxy Methl Cellulose) شناخته میشود فاقد ترکیبات اسیدی بوده و ت أثیرات مثبتی بر ساختار گندله می گذارد . از پارامتر های م ؤثر مـی تـوان بـه افـزایش میـزان مقاومـت مکانیکی گندله خام و خشک شده، همچنین کاهش SiO2 نام بـرد . یکـی از فاکتورهـای مهـم در کیفیـت گندلـ ۀ تولیدی میزان آهن کل می باشد بهدلیل مصرف فوق العاده کم این ماده آلی ( پریدور در حدود ۰/۰۴ تا ۰ /۰۵ درصد ) گندلههای تولیدی دارای آه ن کل بالاتر از ۶۷/۵ درصد خواهد شد که تأثیر بسزایی در افزایش میزان درجه فلزی در واحدهای احیای مستقیم خواهد داشت .