سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا نیکوسرشت – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طیبعی کرمانشاه
حمید دهقانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رضاقلی میرفخرایی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
گودرز نجفیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

تعداد ٥٧ لاین پیشرفته گندم آبی مناطق معتدل کشور انتخاب و آزمایشات ا لکتروفورز (روش SDS-PAGE) و تعیین کیفیت (ارتفاع رسوب SDS) انجام گردید . در مکان ژنی ۳A1-Glu زیرواحد ، در مکان ژنی ۵A1-Glu زیرواحد و در مکان ژنی Glu-D1 تعداد ٢ زیر واحد شناسایی شدند . روابط رگرسیونی به روش گام به گام نشان داد که طی چهار مرحله و در هر مرحله یک مدل تکامل یافته تر برای اثرات زیرواحدها بر روی ارتفاع رسوب SDS بدست آمد. در مدل چهارم آلل نول و زیرواحدهای ۱۲+۲ با تاثیر منفی و زیرواحدهای ۱۶+۱۳ و ۱۸+۱۷ با تاثیر مثبت وارد مدل گردیدند . در این مدل بیش از ٦٦ درصد از تغییرات ارتفاع رسوب SDS از طریق زیرواحدهای مذ کور توجیه می شود. بنابراین بر اساس این مدل می توان برآوردی از ارتفاع رسوب SDS و کیفیت را در ارقام گندم بدست آورد. Ŷ= ٤٦/٥٥٢ – ١٣/٢٠٥ (٢+١٢)- ا ۱۰/۱۴۳(نول) + ۱۰/۹۹۷(۱۷+۱۸) + ١٠/٦٢١ (١٣+١٦)