سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیروس احمدی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه صنعتی شریف، شرکت آسفالت نمونه
مجید نیکخواه – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس، مهندسین مشاور طوس آب
محمد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اگر مراحل اجرایی تونل را در سه فاز حفاری، اجرای تحکیم و اجرای پوشش نهایی، یک تقسیم بندی کلی بدانیم، مشاهده می شود که میتوان برای آنها راه حل های مختلفی را پیشنهاد و اجرا نمود.
در نتیجه می توان با متدولوژی ارزش راه حل مناسبی در حیطه زمان و هزینه انتخاب کرد. با این حال بیشترین بهره وری از مهندسی ارزش هنگام طراحی یک پروژه حاصل میگردد. از طرفی دیگر وجود رفتار وابسته به زمان توده سنگ ، استفاده از متدولوژی ارزش را به هنگام فاز طراحی و قبل از اجرای تونل ها را با ارزش کمتری روبرو کرده است. در این میان، پیشنهاد تغییر از طریق مهندسی ارزش در حین اجراVECP که یکی از روشهای برجسته متدولوژی ارزش میباشد، جایگاه خاصی پیدا می کند. در این روش، با استفاده از هم افزایی خلاقیت و توانایی کارشناسان مربوطه ، راه حل برتر در چرخه عمر پروژه تونل حاصل می شود.در این مقاله استفاده از مراحل مهندسی ارزش ، با تکیه بر VECP در طراحی و حفاری تونل مورد بررسی قرار گرفته است . در پایان به چند نمونه از طراحی و حفاری تونل ها در داخل و خارج کشور، با توجه به این روش اشاره شده است.