سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جمال شهرابی –
شقایق پرهیزی –

چکیده:

شرایط جغرافیایی کشور ایران و وجود منابع عظیم نفتی منجر به پیدایش و توسعه روزافزون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع شیمیایی در این کشور گردیدهاست. بدیهی است با افزایش روزافزون این صنایع، احتمال بروز حوادث سنگین و مهیب و به خطر افتادن سرمایههای مالی و جانی افزایش مییابد. مروری بر ادبیات حوادث نشاندهنده این مطلب است که خطرات ناشی از حوادث صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به مراتب بیشتر از خطرات ناشی از حوادث روی داده در نیروگاههای هستهای برآورد شده است لذا شناسایی عوامل موثر بر وقوع این حوادث، پیشبینی و کنترل این عوامل بسیار ضروری است این مقاله کوشیدهاست متدولوژی DMAA (DATA MINING FOR ACCIDENT ANALYSIS) ارائه شده توسط نو یسندگان را به منظور تحلیل ریسک و بررسی حوادث روی داده در یک مجتمع پتروشیمی به صورت یک مطالعه موردی، بکار گیرد. ای ن متدولوژ ی شامل
انتخاب نوع و توالی تکنیکهای گوناگون دادهکاوی برای انجام عملیات شناسایی و طبقهبندی عوامل موثر بر بروز حادثه، طبقهبندی و خوشه بند ی حوادث، شناسایی قوانین حاکم بر حادثه و پیشبینی نوع وقوع حوادث با توجه به عوامل موثر بر آن است. پایگاه داده مورد استفاده شامل اطلاعات مربوط به ۲۷۵ حادثه روی داده در یک مجتمع پتروشیمی است. نرمافزار مورد استفاده در ای ن مقاله برا ی اجر ای متدولوژ ی SQL ، DMAASERVER 2005می باشد.