سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی موسوی – استادیارگروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
سعید خزائی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ شرکت مهندسی سپاسد

چکیده:

استفاده از متر همگرایی سنج Convergence Tape)) در اندازه گیری تغییر شکل ایجاد شده در تونلها پس از حفر روشی متداول است .در این روش تعدادی پین پیرامون تونل نصب و در زمانهای مختلف فاصله بین این نقاط با دقت ۰٫۰۱ میلیمتر اندازه گیـــــری می شود.سپس با استفاده از روند تغییر شکلها در مورد پایداری تونل قضاوت صورت می گیرد. معمولا" در این نحو تفسیر، محل دقیق تغییر یافتهنقاط اولیه قابل محاسبه نیست و تنها تغییر طول اقطار اندازه گیری شده بدست می آیند.در این مقاله به ذکر دو روش پرداخته شده که به کمک آنها میتوان با استفاده از متر همگرایی سنج و ابزار نقشه برداری، پروفیل مطلق جابجایی تونل را پس از حفر بدست آورد. در روش اول به کمک متر و ترازیاب و ترسیمات هندسی محل نقاط تعیین میگردند در حالیکه در روش دوم با استفاده از متر و ادوات نقشه برداری و روابط ریاضی این امر میسر میگردد . در بحش دوم این مقاله همچنین روابط قبلی ارائه شده توسط Sakurai,1981 تصحیح و تعمیم یافته است بگونه ای که خطای وارد شده در اثر فرضیات ساده کننده مرتفع گردد.