سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عفت جمالی زاده – کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش شیمی
اسدالله ناصح زاده – کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش شیمی
عبدالحمید جعفری – کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مواد
سیدمحمدعلی حسینی – کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش شیمی

چکیده:

دراین کار چگونگی ارتباط پارامترهای مولگولی از طریق اعمال نظریهتابع مرکب دانسیته (DFT) به عنوان ممانعت کننده بر سطح آلومینیوم در هیدروکلریدریک اسید مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده است که انرژی بالاترین سطح اوربینال مولکولی پر شده، انرژی پایین ترین سطح اوربیتال مولکولی خالی، انرژی کل ممانعت کننده و کمترین مقدار انرژی سیستم (ممانعت کننده /آلومینیوم) یابازده ممانعت کنندگی رابط خطی دارند. نتایج بدست آمده از بهینه سازی سیستم ممانعت کننده / آلومینیو نشان می دهد که حالت جذب در جهت جفتالکترون اتم نیتروژن عمومی ترین روند برای ممانعت کنندگی این مولکول ها می باشد. نتایج حاصل از این کارمی تواند در طراحی و بهینه سازی ممانعت کننده های خوردگی مفید باشد.