سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی باقری – دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه تحقیقات ترانسفورماتور تهران – ایران
ارسلان حکمتی – دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه تحقیقات ترانسفورماتور تهران – ایران

چکیده:

برخـــورد صـــاعقه بـــه ســـیم پـــیچ هـــای فشـــارقوی در ترانسفورماتورهای قدرت سبب ایجـاد تـنش ضـربه ای روی سیم پیچی این ترانسفورماتورها می شود . در توزیع این ولتـاژ بر روی سیم پیچها و در نتیجه تـنش ضـرب ه ای ایجـاد شـده ، اندازه خازن سری سیم پیچها به عنوان یکی از پارامترهای مهم محسوب می شود ، بطوریکه هر چه اندازه خازنهای سری سیم پیچ بزرگتر باشد ، توزیع ولتاژ ضربه به حالت خطی نزدیکتر و در نتیجه تنش اعمالی روی سیم پیچها کمتر خواهـد بـود . بـه همین منظور در طراحی تر انسفورماتورهای قدرت از سیم پیچ درهم ۱ به جای سیم پیچ بشقابی ساده استفاده می کننـد تـا از این طریق خازن سری سیم پیچها را افزایش دهند . این مقاله به معرفی شبکه محافظ الکترواسـتاتیکی بکـاربرده شده در سیم پیچ بشقابی ، به منظور افزایش خازن سـری سـیم پیچ و با هدف خط ی سازی توزیع ولتاژ ضربه پرداختـه و اثـر این محافظهای الکترواستاتیکی را در تعدیل ولتاژ ضربه با سیم پیچی در هم مورد مقایسه قرار می دهد .