سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عطااله خادم الرسول – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهی
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدیریت پا یدار خاک و استفاده از شیوه ها ی صحیح مد یریتی به منظور حفاظت محیط زیست و کاهش اثرات مخرب برون حوضه ا ی فرسا یش خاک و تحقق کشاورز ی پا یدار از اهمیت و یژه ا ی برخوردار می باشد ( ۱) و اهمیتاین موضوع سبب شده از مدل ها و تکنولوژ ی ها ی نو ین، جهت بررسی تاثیر شیوه های مد یریتی مختلف بر خصوصیات خاک استفاده شود . از جمله ا ین مدل ها، مدل WEPP می باشد که در سال ١٩٨٥ توسط دپارتمان کشاورزی آمر یکا توسعه و به منظور افزایش تکنولوژی حفاظت آب و خاک و همچنین ارزیابی و طراحی محیط زیست مورد استفاده قرار گرفت . این مدل بر مبنای هیدرولوژی جریان سطحی و فرآیندهای فرسایش آبی استواراست ( ۳). مدلWEPP فرسایش و اثرات برون حوضه ا ی هدررفت خاک را بر اساس اصول و مبانی نفوذ، هرز آبسطحی، پوشش گیاهی و بقایای زمینی، هیدرولیک، کشت و کار، مدیریت خاک و مکانیزم فرسایش بررسی میکند ( ۵). مدل WEPP هم در تپه های شیبدارو هم در حو زه های آبخیز ، مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله ویژگی های این مدل این است که دارای سه نسخه می باشد، که عبارت از نسخه دامنه ا ی، نسخه حوزه آبخیز و نسخه شطرنجی هستند، که در هنگام استفاده قابل ارتباط با هم می باشند ( ٦). مدل WEPP جز مدلهای تعیینی با پارامتر پخشی ، شبیه سازی پیوسته ٧و یک مدل پیش بینی فرسایش و ارز یابی مد یریت خاک متاثر از فرا یندهای فرسا یشی می باشد و یک برنامه کامپیوتری است که بر روی کامپیوترها نصب میشود.