سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی زارع چاهوکی – استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
محمد جعفری – استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ته
حسین آذرنیوند – استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
مرجان شفیع زاده – کارشناس ارشد بیابان زدایی

چکیده:

یکی از موارد اساسی در طرح های مبارزه بیولوژیک با فرسایش، انتخاب گونه های گیاهی مناسب و سازگار با شرایط محیطی است . با توجه به اینکه ظهور هر گونة گیاهی تحت تاثیر عوامل محیطی و روابط بین گونه ای است و یک یا چند عامل محیطی بیشترین اثر را در استقرار یک گونة گیاهی ویژه دارند، اگر بطریقی بتوان این عوامل را تعیین کرد و رفتار آنها را با متغیرهای محیطی و گونه های همراه بررسی نمود، دستیابی به مدل های پیش بینی توزیع گونه ای امکان پذیر است . این مدل ها عموماً بر اساس این فرضیه است که عوامل محیطی پراکنش پوشش گیاهی را کنترل می کنند . امروزه با بکارگیری روش های آماری قوی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل ها و نقشه های پیش بینی توزیع جغرافیایی رویشگاه ها به سرعت در بوم شناسی توسعه یافته است . با استفاده از چنین مدل هایی می توان عوامل محیطی معرف هر رویشگاه و روابط بین گونه ها را تعیین نمود و از اطلاعات بدست آمده در مناطق با شرایط مشابه به منظور پیشنهاد گونة مناسب برایبخش بیولوژیک طرح های آبخیزداری استفاده کرد . در این مقاله دستورالعمل تهیه و استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه ارائه می شود و به عنوان یک نمونه در مراتع پشتکوه استان یزد مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد