سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رامین فضل اولی – استادیار گروه سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی ساری
احسان مبینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب عبیعی ساری)
محمد حسنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب عبیعی ساری )

چکیده:
در این تحقیق کاربرد HEC-GeoRAS و مزایای استفاده از این نرم افزار در پهنهبندی سیلاب رودخانه بیان شده است.نرم افزار HEC-RAS جهت. محاسبات هیدرولیکی سیلاب ونرمافزار GIS برای استخراج مقاعط عرضی با استفاده ازنقشههای رقومی رودخانه و پهنه بندی سیلاب در ArcView برای سیلاب با دورههای بازگشت. ۰۵۵ و ،۵۵ ،۵۵ ،۵ ۰۵۵۵ ساله استفاده شده اس.. مطالعه موردی روی بازهای از رودخانه پلدوآب )شراء( میباشد . با استفاده از مدلهایهیدرولیکی میتوان پروفیل سطح آب در مقاع عرضی مختلف رودخانه را محاسبه کرده و بااتصال این نقاط بر روی نقشه توپوگرافی در تراز مربوطه، پهنه سیلاب به ازای آن سیل را بدست آورد