سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حامد منصوری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کشور ایران با میانگین بارندگی حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال که حتی از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیا کمتر میباشد جزء مناطق خشک و نیمه خشک به حساب میآید . به دلیل محدودیت منابع آب شیرین بعضی از زارعین مجبور به استفاده از آب شور در کشاورزی شدهاند . شوری آب آبیاری یکی از عوامل شور شدن خاک و در نهایت کاهش پتانسیل تولید است . عوامل انسانی مثل مدیریت ضعیف در امور آب و خاک، کشت زمینهای با قابلیت کشت پایین و استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی که غالباً کیفیت پایین دارند، از دیگر عوامل شور شدن خاک هستند که عامل آخر یکی از مهترین عوامل شوری اراضی کشاورزی در کشورمان است . آبیاری با آب شور موجب شور شدن تدریجی خاک و در شرایط حاد سبب از حیز انتفاع افتادن آن می شود . استفاده از آب شور برای دستیابی به کشاورزی پایدار بدون اعمال روشهای مدیریتی مناسب امکان پذیر نیست میتوان از مدلهای شبیهسازی به عنوان طرح توسعه یافتة آزمایشهای صحرایی استفاده کرد . امروزه مدلهای شبیهسازی معتبری برای پاسخگویی به مسائل مربوط به شوری توسعه یافتهاند . یکی از این مدلها مدل ) SWAP خاک، آب، اتمسفر و گیاه ) میباشد که توانایی شبیه سازی شوری خاک در مقیاس صحرایی را دارد [.۳] با توجه به وسعت زیاد اراضی شور و سدیمی در استان اصفهان، در این تحقیق اثر شوری آب آبیاری بر شور شدن خاک با استفاده از مدل SWAP برای منطقه رودشت اصفهان بررسی شد .