سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کیانی – عضو هیئت علمی (استادیار پژوهش) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

برای توسعه و کاربرد مدل های ریاضی برای پیش بینی انتقال آب، املاح، تبخیرو تعرق و عملکرد نسبی در شرایط آبیاری، لازم است اینگونه مدل ها برای مناطق مختلف واسنجی و مورد ارزیابی قرار گیرند. به همین منظور مدل SWAP که در شرایط مزرعه ای انتقال آب، املاح و حرارت در خاک را در شرایط اشباع و غیر اشباع شبیه سازی می کند، به مدت دو سال زراعی (۸۱-۸۰ و ۸۲-۸۱) در زمین تحت کشت گندم در شمال گرگان موردارزیابی قرار گرفت. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از طرح آزمایشی شامل چهار سطح آب آبیاری (W4) 125 , (W2)75 , (W1)50 درصد نیاز گیاه و چهار سطح شوری با میانگین // که در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی به صورت کرت های خرد شده با سه تکراراجرا شده بود، جمع آوری گردیند. به استناد تحلیل های آماری، مدل SWAP با وجود متغیرهای متعدد در شرایط مزرعه ای مقدار رطوبت، شوری خاک و عملکرد نسبی گندم را به خوبی شبیه سازی نمود. در همه موارد ضریب همبستگی بالاتر از ۸۰ درصد و میانگین مربعات خطا (RMSE) کمتر از انحراف معیار (Sd) داده ها بود. اما در سال اول و در مرحله آخر رشدگندم به دلیل فرض زهکشی آزاد برای شرایط مرزی پایین و بالا آمدن سفره آب زیر زمینی در این زمان، رطوبت خاک در عمق ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متری توسط مدل کمتر از مقادیر واقعی پیش بینی شده بود. اختلاف مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر اندازه گیری شده تبخیر و تعرق در سال دوم به دلیل فراوانی روزهای بارندگی و درنظر گرفتن سهم نفوذ عمقی رضایت بخش نبود.