سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ضرغامی – دانشجوی دکتری دانشکده ى مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف – کارشناس مس

چکیده:

حفاظت و بهرهب رداری بهینه ى منابع آب نیازمند توجه و مشارکت اجتماعی است. دولت ها با توجه به محدودیت منابع مختلف، تاکید زیادی بر اقتصادی بودن عرضه و تقاضای آب دارند.
بر این اساس آب کالایی اجتماعی- اقتصادی بوده، بهرهب رداری از آن مستلزم مدیریت جامع و در قلمرو ى هر حوضه آبریز میب اشد. برای تعریف و تدوین این دیدگاه، (Integrated) پ یوسته
کمی و کیفی تعریف گردد. این معیارها که زمینه ساز (Criteria) نخست میب ایستی معیارهای تصمیم گیری های کمی و انتخاب پروژه های عمرانی هستند، شامل، ملاحظات اجتماعی، اقتصادی،
زیست محیطی و غیره میب اشند. با تشکیل درخت سلسله مراتبی معیارها و وزن دهی مناسب به آن، پل اتصالی بین سندهای توصیفی از یک طرف و برنامه های عمل از طرف دیگر ایجاد خواهد شد. عدم قطعیت های مختلفی در ارزیابی این معیارها ایجاد خواهد شد. در این مطالعه درخت سلسله مراتبی معیارها که در دو کارگاه مهندسی ارزش و با شرکت ۲۰ نفر از خبرگان صنعت آب کشور
تهیه گردیده ارائه می شود.