سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیار، دانشکد ه ی مهندسی، دانشگاه بیرجند
سیدیوسف احمدی بروغنی – استادیار، دانشکد ه ی مهندسی، دانشگاه بیرجند
امیر اشرفی – دانشجوی دکتری، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این تحقیق استفاده از نوسانات فشار در فرآیند هیدروفرمینگ اتصال T شکل بررسی قرار گرفته است. شبیه ساز ی فرآیند به وسیله ی روش اجزاء محدود برای مسیر بارگذاری نوسانی انجام شده است. با استفاده از شبیه سازی های انجام شده توزیع ضخامت دیواره و ارتفاع برآمدگی قطعه اندازه گیری و سپس با قطعه تولید شده در آزمایش مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد، که استفاده از مسیر بارگذاری نوسانی باعث ایجاد قطعه با توزیع ضخامت نسبتا یکنواخت گردیده ونازک شدگی اندکی در قطعه ایجاد کرده است. در آزمایشات صورت گرفته از پانچ مخالف برای کنترل جریان ماده و جلوگیری از نازک شدگی استفاده نشده است. همچنین با بررسی ارتفاع برآمدگی در شبی هسازی مشخص گردید که ارتفاع در نوک برآمدگی مطابق منحنی جابجایی محوری تغییر میکند.