سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان نادرنژاد – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
حمید حسن پور – عضو هیئت علمی دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجتبی منصوری – عضو هیئت علمی دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای قطعه بندی تصاویر با استفادهاز کلاسیفایرFuzzy C-mean بر اساس مشخصات آماری داده ها ارائهشده است . دراین روش ابتدا تصویر به بلوکهای مربعی تقسیم می شو د . سپس پردازش بر روی این بلوکها انجام می گیرد . در این پردازش با توجه به مق دار میانگین پیکسلها در بلو کها و ضریب تغییرات آنها، بلوکهای مجاور در هم ادغام و یا یک بل وک به بل وکهای کوچکتر تقسیم میشود. در این روش اندازه اولیه بلوکها باتوجه به ویژگیه ای تصویر انتخاب میشود، بگونه ای که برای تصاویری که دارای شدت تغییرات کمی باشند از بلوکهایی با اندازه بزرگتر، و برای تصاویری که دارای شدت تغییرات زیادی می باشند از بلوکهایی با اندازه کوچکتر استفاده می شود . نتایج نشان میدهند که روش پیشنهاد شده در این مقاله عملکرد مناسب تری در مقایسه با روش پایه در قطعه بندی تصاویر دارد.