سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی علیزاده اوصالو – واحد محیط زیست امور HSE پتروشیمی تبریز
علیرضا طباطبائی نژاد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سیروس شفیعی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

استفاده از ترمودینامیک آماری مانند معادلات حالت SAFT برای تخمین تعادل فازی و خواص سیالاتی مواد مختلف کاربرد فراوانی یافته است و بسیاری از مواد که با تئوریهای کلاسیک قابل ارزیابی دقیق نبوده اند، با استفاده از این معادلات به نتایج قابل قبولی دست یافته اند . در این تحقیق با معرفی معادلات اصلی SAFT و ارایه اصلاحات انجام یافته بر روی معادلات اصلی، خواص بحرانی آب و دی اکسید کربن ( مواد قطبی ) و متان و اتان و هگزان ( ترکیبات غیر قطبی ) و ترکیبات بنزن،تولوئن وپارازایلن ) ) BTX با استفاده از پارامترهای فابل تنظیم معادلات SAFT تخمین زده
شده و با نتایج تجربی مقایسه می گردد . همچنین فشار بخار اشباع دو ماده متانول و اتانول با استفاده از پارامترهای معادله فوق تخمین زده شده و با نتایج تجربی مقایسه می گردد . نتایج حاکی
از آ ن است که معادلات حالت SAFT برای مواد ذکر شده در مقایسه با سایر معادلات حالت در جه سوم تخمین دقیقتری از خواص فراهم می نماید و برای سایر مواد هم گروه این ترکیبات قابل تعمیم
و استفاده می باشد . برای دمای بحرانی انحراف نتایج تخمینی و داده های تجربی در حدود ۴/۵ درصد می باشد . انحراف نتایج فشار بحرانی در حدود %۳/۹ و برای وزن مخصوص بحرانی در حدود ۴/۴ درصد می باشد .