سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

تولید از مخازن نفتی در روش های تخلیه طبیعی و روش های ثانویه ازدیاد برداشت مانند تزریق آب و گاز، ضریب بازیافت نفت را در مخازن ایران حداکثر به ۲۰ تا ۲۵ درصد می رساند این بدان معنی است که بخش اعظم نفت در سنگ مخزن باقی مانده و قابل تولید نمی باشد(حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد). امروزه استفاده از روش های ثالث تولید مانند روش های میکروبی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با توجه به قابل رقابت بودن این روش ها ( در صورت شناسایی درست) به لحاظ فنی و اقتصادی از اهمیت وه ای برخوردار است. با توجه به حجم عظیم ذخایر غیر قابل استحصال کشور (حدود ۴۰۰ میلیارد بشکه) حتی در صورت افزایش ضریب بازیافت به میزان ۱ درصد در روش های ثالث، میزان افزایش نفت قابل استحصال در این روش ۴ میلیارد بشکه خواهد بود که بیانگر اهمیت مطالعه و بررسی روش های ثالث است. قدم های اولیه در رابطه با استفاده از روش های میکروبی در افزایش بازیافت نهایی نفت از مخازن کربناته ایران برداشته شده است و نتایج این بررسی می تواند در تشخیص و تصمیم گیری نهایی در مورد انتخاب روش میکروبی مناسب راه گشا باشد. با توجه به این که بررسی های میکروبیولوژیک به عنوان شاخه ای جداگانه در کنار مطالعات مهندسی نفت حائز اهمیت است شناسایی میکروارگانیسم های مناسب شرایط مخزن ومحصولات تولیدی انها بر عهده این گروه خواهد بود. محصولات تولیدی میکروارگانیسم ها عمدتا شامل اسید های آلی ، الکل ها ، حلال ها ، مواد فعال کننده سطحی و گازها می باشد که در این مطالعه تأثیر نمونه هایی از اسیدهای آلی ، الکل ها ، حلال ها و مواد فعال کننده سطحی بر روی بازیافت نهایی از سنگ مخزن بررسی می گردد. مخازنی که دچار آب گرفتگی در اثر بالا آمدن سطح تماس آب – نفت شده اند و یا توسط سیلابه زنی از آنها تولید شده است اهداف مناسبی جهت ازدیاد برداشت میکروبی می باشند. پیچیدگی و تنوع مطالعات مورد نیاز، دستیابی به بک الگوی مناسب ، جهت انجام عملیات ازدیاد برداشت میکروبی کارآمد در یک مخزن نفتی را دشوار می نماید. شناخت گونه های میکروبی مناسب و سازگار در شرایط مخزن ، تغذیه و تکثیر باکتری ها در مخزن ، گسترش و حرکت باکتریها ، ارائه مدل ریاضی و شبیه سازی نفوذ باکتری ها در مخزن ، شناسایی اثرات مثبت و منفی باکتری ها بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن، شناسایی مکانیسم های موجود و موثر در ازدیاد برداشت میکروبی، تأثیر محصولات تولیدی میکروب ها در ازدیاد برداشت و ده ها موضوع پژوهشی دیگر نشان دهنده گستردگی و پیچیدگی استفاده از روش های میکروبی در ازدیاد برداشت از مخازن است . پروژه حاضر به عنوان یک حلقه از این زنجیره پژوهشی است که نتایج آن راهنمایی جهت پژوهشگران میکروبیولوژیست در انتخاب گونه های میکروبی که محصولات تولیدی آنها در ازدیاد برداشت موثر است می باشد. یکی از نکات برجسته این پروژه آنست که شرایط انجام آزمایش های آن بسیار شبیه شرایط واقعی مخازن نفتی جنوب انتخاب شده است. هدف از انجام این بررسی انجام آزمایشهای سیلابه زنی بر روی سنگ مخزن آسماری با استفاده از معادل شیمیایی محصولات میکروارگانیسم ها و بررسی میزان افزایش بازیافت نهایی نفت خام در این روش می باشد.