سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد دانشور کاخکی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
سیدعلیرضا حسینی – کارشناس مهندسی کامپیوتر

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین به دلیل پیچیدگیهایش نیازمند کاربری چندین سیستم و زیرسیستم است. یکی از مشکلات موجود در زنجیرههای تامین، ارتباط ضعیف بین این سیستمها است. طراحی و تولید سیستمهای اطلاعاتی کوچک دارای پیشینة طولانی بوده و روشهای زیادی برای آن ارائه شده است (مانند طراحی و ساخت بر اساس روشهای شیءگرا). روش- های پیشین نمیتوانند در مورد سیستمهای بزرگتری که حاوی چندین زیرسیستم هستند مفید واقع شوند. سیستمهای اطلاعاتی بزرگی که خود متشکل از چند سیستم کوچکتر هستند نیازمند نگرشی کلان و همهجانبه به مسأله هستند تا بتوان این جزایر اطلاعاتی را به هم مرتبط ساخت. معماری سازمانی ابزاری مناسب برای کسب این نگرش کلان و همهجانبه است. دراین مقاله پس از معرفی معماری سازمانی و مقایسه این روش با متدولوژیهای تحلیل و طراحی سیستمها مانندSSADM و UML تلفیقی از ابزارهای موجود معماری سازمانی به منظور طراحی جامع سیستم لجستیک معرفی میشود. سپس با ، استفاده از فرآیندهای مطرح در مدلSCOR ساختاری مفهومی در چهار سطح (سطح استراتژیک، سطح فرآیندهای کاری، ، سطح دادههای عملیاتی و سطح تکنولوژی) برای توسعه سیستم اطلاعاتی زنجیره تامین ارائه میشود.