سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی درستگان – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مدرس هاشمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید صدری – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رادارها ی امروزی دارای کاربردهای متنوعی در امور نظامی و غیرنظامی می باشند که یکی از آنها تصویربرداری راداری از اهداف متحرکی نظیر هواپیماها و کشتی ها بمنظور شناسایی آن اهداف بوده و این عمل توسط رادارهای ISARصورت می گیرد . در تصویربرداری رایج راداری از تبدیل فوریه برای استخراج اطلاعات دوپلر منعکس کننده ها و تشکیل تصویر استفاده می شود که تنها در صورت حرکت هموار هدف به تصویری واضح می انجامد . اما از آنجا که معمولاً هدف دارای حرکتی پیچیده و مانوردار است که موجب چرخش سریع و غیریکنواخت آن می شو د، این فرکانس های دوپلر عملاً متغیر با زمان هستند و استفاده از تبدیل فوریه سبب پخش طیف دوپلر و مات شدن تصویر می شود . استفاده از تبدیلات زمان – فرکانس بجای تبدیل فوریه راه حل مؤثری است که برای رفع مشکل مات شدگی تصاویر راداری ارائه شده است و می تواند برای اهد اف با حرکت هموار یا مانوردار مورد استفاده قرار گیرد . در صورتی که برای استخراج تصویر ISAR بجای تبدیل فوریه از تبدیلات زمان – فرکانسی نظیر STFT که به نوعی دارای یک تابع پنجره اند استفاده کنیم، تنظیم مناسب پنجره نقش مؤثری در وضوح تصویر خواهد داشت . در این مقاله برای تنظیم بهتر پنجرۀ این تبدیلات و در نتیجه استخراج یک تصویر ISAR واضح تر با روشهای زمان – فرکانس، بکارگیری معیارهای آنتروپی و کنتراست پیشنهاد شده است و به کمک شبیه سازی کارایی مطلوب این معیارها برای تبدیل STFT به عنوان یک تبدیل نوعی ز مان – فرکانس نشان دادهشده و با تبدیل فوریه مقایسه می گردد