سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه احمدی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ
غلامعلی حسین زاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ
بابک نجار اعرابی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگ

چکیده:

مکانیابی پلاک به عنوان اولین گام در جهت شناسایی پلاک وسائ ل نقلیه مطرح است. در این مقاله روشی جهت یافتن مکان پلاک موتور سیکلت در تصاویر با ویژگی ها و پس زمینه های متنوع و پیچیده ارائه می گردد. الگوریتم پیشنهادی در دو مرحله ، یکبار بر روی ت صویر اصلی و بار دیگر بر روی بخش مرکزی تصویر که به اندازه تصویر اولیه درآمده است ، اجرا می شود و هر قسمت از مفاهیم ساده ای مانند آستانه گذاری، عملیات مورفولوژی و تشخیص لبه با استفاده از محاسبه گرادیان برای قطعه بندی تصویر استفاده مینماید. سپس با بررسی برخی معیارهای هندسی پلاک مانندمساحت، نسبت طول به عرض، چگالی لبهها و نسبت میانگین به واریانس گرادیان در هر ناحیه متصل به هم از تصویر، نواحی کاندید پلاک مشخص می گردد. در نهایت از یک معیار اعتماد جهت ت شخیص میزان شباهت بین ناحیه کاندید و پلاک موتور سیکلت بهره گرفت ه می شود و با مقایسه خروجی دو مرحله، مکان پلاک تعیین می گردد. این روش برای تعدادی از تصاویر واقعی که دارای شرایط تصویربرداری متفاوت می باشند، نتایج مناسبی داشته است و عدم وابستگی این روش به شرایط محیطی از قبیل شرایط نورپردازی، زاویه دوربین، فاصله شی از دوربین و جهت پلاک را نشان میدهد.