مقاله استفاده از ملاس چغندرقند به عنوان ماده دورکننده زنبورعسل در زمان سم پاشي مزارع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از ملاس چغندرقند به عنوان ماده دورکننده زنبورعسل در زمان سم پاشي مزارع
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبورعسل
مقاله سم پاشي
مقاله حفاظت
مقاله مواد دورکننده
مقاله ملاس چغندرقند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زبده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورميرزا علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزيان اردبيلي مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور ارزيابي استفاده از ملاس چغندر قند به عنوان يک ماده دورکننده زنبور عسل در محيط هاي سمپاشي شده صورت گرفت. اين بررسي در مزارع يونجه کبودرآهنگ و در زمان استفاده از سم فوزالن (زولون) انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل ۴۰۰ ليتر آب و ۳ ليتر سم فوزالن و مقادير مختلف ملاس چغندرقند (۰، ۵، ۷٫۵، ۱۰، ۱۲٫۵ و ۱۵ ليتر به ازاي هر هکتار) مورد استفاده قرار گرفت. براي ارزيابي اثر دور کنندگي ملاس چغندرقند در شرايط مزرعه در ساعات ۳، ۸، ۲۴ و ۷۲ و همچنين يک هفته پس از سم پاشي، جمع آوري زنبورعسل از کرت هاي مختلف با استفاده از تور حشره گيري و سپس شمارش آن صورت گرفت. اين طرح به صورت اسپيلت پلات در زمان (با ۶ تيمار، ۵ زمان نمونه برداري و ۵ تکرار) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي اجرا گرديد. مقايسه ميانگين داده هاي بدست آمده نشان داد که بين ميانگين تيمارها در زمان هاي مختلف و نيز بين ميانگين کلي تيمارهاي مختلف، اختلاف معني داري (P<0.01) وجود دارد. هر چند که نتايج حاصله نشان دهنده اين است که در کل تيمارها ميانگين زنبورهاي جمع آوري شده دو تيمار ۱۵ ليتر و ۱۲٫۵ ليتر ملاس چغندرقند اختلاف معني داري ندارند ولي تيمار ۱۵ ليتر ملاس چغندر قند به ازاي هر هکتار به دليل داراي بيشترين اثر دورکنندگي در ساعات ۳ و ۸ بعد از سم پاشي، استفاده از آن براي کاهش تلفات زنبورعسل در مزارع تحت سم پاشي توصيه مي شود.