سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود فغفور مغربی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه عمران
محمد گیوه چی –

چکیده:

با استفاده از معادلاتی تجربی و یا تحلیلی که توسط محققین مختلف در تخمین ضریب انتشار آلودگی ارائه شده است. به تخمین این ضریب در رودخانه ها مبادرت می گردد. در اغلب این معادلات توزیع سرعت متوسط در مقطع عرضی مجرا به عنوان یکی از اطلاعات اولیه مورد نیاز است. مغربی مدل ساده و جدیدی را جهت تخمین منحنیهای بی بعد سرعت در مقطع عرضی مجاری باز، بسته و نامنظم در زبری و هندسه را ارائه نمود.در این مدل جهت تخمین منحنیهای بی بعد سرعت فقط نیاز به مشخص نمودن پروفیل کف رودخانه و وضعیت زبری آن است. با داشتن منحنی های بی بعد سرعت، برآورد توزیع متوسط عمقی سرعت در مقطع عرضی رودخانه امکان پذیر خواهد بود.
در این تحقیق مقاطع عرضی موجود از دلتای ساکرامنتو واقع در شمال کالیفرنیا که مقادیر سرعت در آن موجود است، مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این اطلاعات و بکارگیری مدل، پروفیل های بی بعد سرعت، توزیع عرضی سرعت متوسط عمقی در مجرا و ضریب انتشار آلودگی (با استفاده از رابطه ارائه شده توسط فیشر) محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده توسط مغربی ابزاری مناسب در تخمین توزیع سرعت متوسط عمقی و ضریب انتشار آلودگی است.