سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار ، دانشکده مهندسی مکانیک
فرید شیخ الاسلام – دانشیار، دانشکده مهندسی برق
حمید جان نثاری – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک
عبدالرضا میربها – کارشناس ارشد، شرکت پارس مشعل

چکیده:

اندازه گیری دمای نقطه شبنم یکی از پارامترهای مهم در بسیاری از فرایندها، از جمله فرایند احتراق، محسوب میشود. با توجه به شرایط نامساعدی که در احتراق وجود دارد، روشهای ارزان قیمت (مانند استفاده از دمای نقاط تر و خشک) برای اندازه گیری این پارامتر در فرایند احتراقی کاربرد ندارند. در این مقاله به کمک روش منطق فازی نشان داده شده است که درصد اکسیژن در گازهای خروجی محفظه احتراق و نسبت هوا به سوخت هر یک بطور جداگانه با نقطه شبنم ارتباط دارند و بر این اساس می توان هزینه اندازه گیری نقطه شبنم را کاهش داد. در این راستا به کمک داده های حاصل از آزمایشهایی که طی سه فصل متوالی بر روی یک مشعل گازسوز و دیگ استاندارد آن انجام شده است، همبستگی دمای نقطه شبنم با پارامترهای احتراقی فوق به صورت عملی به کمک مدل سازی فازی نشان داده شده است.