سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
فرید خیاط زاده – مدرس آموزشکده فنی و حرفهای سما، واحد ممقان
اسماعیل پورعلی – کارشناس ارشد مدیریت سیستم

چکیده:
در این تحقیق روش جدیدی برای کاهش مصرف انرژی در بخش تهویه مطبوع ساختمانها ارائه شدکه بر اساس آن از موادی با خاصیت ذخیره سازی انرژی گرمایی استفاده شده است. این مواد به نحوی در فضاها مورد استفاده قرار میگیرند تا با گرماگیری از محیط تغییر فاز داده و باعث کاهش دمای محیط شوند. معادلات انتقال حرارت برای دیوارهای متشکل ازPCMارائه شده است. همچنین تحلیلCFD فضای نمونهای در چهار حالت استفاده از سیستمهای تهویه مطبوعVAVو به همراه سقفهای سرمایشی و دو نوع ماده فاز متغیر با شبیه سازی در نرم افزارGambitو تحلیل در نرم افزار Fluentارائه شد که یکی از نتایج آن کاهش ۶۵ درصدی مصرف انرژی در استفاده از این مواد در محیط به همراه سقفهای سرمایشی نسبت به سیستمهای معمولVAVمیباشد. طراحی سیستم تهویه مطبوع با رویکرد تامین بخشی از بار سرمایی فضا توسط پانلهایPCMانجام یافته است. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش ۵۷/۴۵ درصدی دبی جریان هوای سرد مورد نیاز برای تهویه مطبوع سیستم در حالت استفاده از پانلهای PCMبه طوری که مساحت پانلهای استفاده شده در هر فضا با توجه به امکان اجرا و جریان هوای غالب در آن فضا به طور متوسط۳۳/۱۵ درصد مساحت آن فضا میباشد