سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدهادی رزقانی – دانشجوی دکتری جغرافیایی سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نامهای جغرافیایی برای اشاره و توصیف مکانهای مختلف کره زمین به کار برده می شوند. در این بین نام کشورها معمولا در بردارنده ریشه قومیت، سابقه تاریخی، سرگذشت ملی، هویت ملی، ایدئولوژی، باورها و آرمانها و …می باشد وو بنابراین از اهمیت خاصی برخوردار است. در طول تاریخ یک ملت یا در برهه ای احساس و سرنوشت ساز نام کشور انتخاب و اختراع می گردد. و معمولا بنا به خواست ملت و یا توانایی آنا در حفظ موجودیت خویش ، نام کشور سالها و گاهقرنها پایدار می ماند. بدین ترتیب نام جزئی تفکیک ناشدنی ازهر ملت و کشور است و می توان گفت که همه به آن تعلق خاص دارند. آما در برخی موارد ملتی با وجود داشتن نام و عنوان، تامی افسانه ای و آرمانی برای خویش بر می گزیند و یا کشور و ملت خویش را به عنوانی بیش از آنچه هستت مخاطب می سازند و کسانی که این نام را برای کشور انتخاب می سازند ،آرمان های سیاسی خود را در قالب آن بیان می کنند و آرزوی آنان این است که روزی این آرمان به واقعیت تبدیل شود.