سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاالدین عالم زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عزیز کردونی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

در این آزمایش تعداد ۶۴ رأس گوسفند نر عربی ۵-۴ ماهه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار و ۴ بلوک (هر بلوک ۴ رأس گوسفند) به مدت ۹۰ روز پروار گردیدند . در این آزمایش بخش علوفه ای جیره در گروههای مختلف آزمایشی یکسان بوده و در بخش کنسانتره ای جیره در گروههای آزمایشی به نسبت های ۳۰،۱۵،۰ و ۴۵ درصد از غلاف کهور استفاده گردید . هر ۱۵ روز یکبار توزین بره ها انجام گردید . پس از پایان دوره پرواربندی وزن بره ها تعیین و سپس کشتار و تجزیه لاشه انجام گردید . در نتایج به دست آمده پروتئین خام، الیاف خام غلاف کهور به ترتیب ۱۳/۰۷ ،۲۲/۴۷ ، درصد بود. براساس مقایسه میانگین بعمل آمده از وزن اولیه، وزن نهائی، افزایش وزن دوره، میانگین ماده خشک مصرفی دوره و راندمان غذائی گروه شاهد و گروههای آزمایشی دیگر هیچگونه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (۰/۰۵>P) در نتایج به دست آمده افزایش وزن بره ها در طی دوره پروار در گروههای آزمایشی به ترتیب ۱۵/۹۹،۱۶/۲۹ ، ۱۶/۱۵ و ۱۶/۸۶ کیلوگرم و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب ۶/۲۵ ،۶/۵۶ ، ۶/۷۳ و ۶/۳۱ به دست آمد . همچنین در مقایسه میانگین بعمل آمده وزن زنده موقع کشتار، وزن لاشه گرم و سرد، راندمان لاشه، درصد گوشت لاشه، درصد چربی و درصد استخوان لاشه بین تیمار شاهد و سایر گروههای آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (۰/۰۵>P) نتایج به دست آمده از و زن لاشه گرم بره ها در گروههای آزمایشی به ترتیب ۱۹/۶۸ ، ۱۹/۴۱ ، ۱۸/۷۹ و ۱۸/۸۸ کیلوگرم و لاشه سرد به ترتیب ۱۹/۰۵ ، ۱۹/۰۸ ، ۱۸/۲۵ و ۱۸/۴۳ کیلوگرم و نیز راندمان لاشه به ترتیب ۴۸/۹۸ ، ۴۶/۶۰ ، ۴۶/۷۹ و ۴۶/۴۵ درصد می باشد.