مقاله استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين در يك نمونه تصادفي ادراري براي تشخيص پروتيئنوري در پره اكلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۵ منتشر شده است.
نام: استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين در يك نمونه تصادفي ادراري براي تشخيص پروتيئنوري در پره اكلامپسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئينوري قابل ملاحظه
مقاله نسبت پروتئين به كراتينين در نمونه تصادفي ادرار
مقاله حاملگي
مقاله پره اكلامپسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدرودسري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پره اكلامپسي تقريبا در %۷ حاملگي ها با علت نامشخص روي مي دهد. جمع آوري ادرار ۲۴ ساعته روش استاندارد طلايي براي بررسي مقدار پروتئين دفع شده جهت تشخيص پره اكلامپسي است كه اين روش براي بيمار و آزمايشگاه پرزحمت و وقت گير مي باشد.
هدف از اين مطالعه بررسي پروتئنوري با استفاده از نسبت پروتئين به كراتينين در يك نمونه تصادفي ادرار است.
روش كار: مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي توصيفي است. اين مطالعه بر روي ۱۵۰ زن حامله كه به عنوان پره اكلامپسي در بخش زنان بيمارستان قائم(عج) در نيمه اول سال ۱۳۸۵ بستري شده بودند انجام شد. در كليه بيماران ابتدا يك نمونه تصادفي ادرار براي تعيين نسبت پروتئين به كراتينين و سپس جمع آوري ادرار ۲۴ ساعته براي بررسي پروتئين انجام شد و مورد ارزيابي قرار گرفت. بررسي آماري با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ضريب همبستگي پيرسون انجام و نتايج اعلام شد.
يافته ها: تعداد ۱۵۰ بيمار وارد مطالعه شدند. بين ميزان پروتئين ادرار ۲۴ ساعته و نسبت پروتئين به كراتينين ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.001, r=0.659).
نتيجه گيري: اندازه گيري نسبت پروتئين به كراتينين در يك نمونه تصادفي ادرار جايگزين مناسبي براي اندازه گيري پروتئين ادرار ۲۴ ساعته بوده كه روشي سريع، قابل اعتماد و مقرون به صرفه مي باشد.