مقاله استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با صفت مقاومت به ويروس IHN در غربالگري جمعيت مولدين ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با صفت مقاومت به ويروس IHN در غربالگري جمعيت مولدين ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله نشانگرهاي ريزماهواره
مقاله مقاومت به بيماري IHN
مقاله غربالگري ژنتيکي
مقاله انتخاب مبتني بر نشانگرها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدطاهري مژده
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرحمند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: قوتي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ساختار و غربالگري جمعيت مولدين ماهي قزل آلاي رنگين کمان کارگاه شهيد باهنر کلاردشت بر اساس حضور يا عدم حضور نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با صفت مقاومت به ويروس IHN در اين مولدين، تعداد ۹۲ نمونه از بافت باله دمي مولدين در فصل تکثير تهيه و پس از استخراج DNA از نمونه ها، به تکثير اين جايگاه هاي ريزماهواره پرداخته شد. واکنش زنجيره اي پليمر از (PCR) براي تکثير ريزماهواره هاي پيوسته با صفت مقاومت به ويروس IHN در مولدين، به منظور بررسي حضور يا عدم حضور اين نشانگرها بر اساس دو پرايمر Ssa94NVH و Ssa7NVH انجام گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش حضور نشانگرهاي Ssa94NVH و Ssa7NVH را در اين جمعيت به ترتيب ۹۵٫۴۶ و ۹۸٫۴۹ درصد گزارش نمودند. تعداد چند شکلي هاي توليد شده براي اين دو نشانگر نيز به ترتيب شامل ۱۱ و ۴ چند شکلي بود. در بررسي حضور دو نشانگر مذکور به تفکيک جنسيت در دو جنس نر و ماده بر اساس نشانگر Ssa94NVH به ترتيب ۹۲٫۴ و ۹۷٫۵ درصد و بر اساس نشانگر Ssa7NVH به ترتيب ۱۰۰ و ۹۷٫۵ درصد حضور اين نشانگرها نشان داده شد.