مقاله استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با صفت وزن بدن در غربالگري جمعيت مولدين ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با صفت وزن بدن در غربالگري جمعيت مولدين ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله نشانگرهاي ريزماهواره
مقاله وزن بدن
مقاله غربالگري ژنتيکي
مقاله انتخاب مبتني بر نشانگرها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوتي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فرحمند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدطاهري مژده
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ساختار و غربالگري جمعيت مولدين ماهي قزل آلاي رنگين کمان کارگاه شهيد باهنر کلاردشت (به عنوان يکي از کارگاه هاي اصلي تامين کننده مولدين پرورشي کشور) بر اساس حضور يا عدم حضور نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با صفت وزن بدن تعداد۹۲ نمونه از بافت باله دمي مولدين در فصل تکثير (١٧/١١/١٣٨٦) تهيه و پس از استخراج DNA از نمونه ها، با استفاده از واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) تکثير اين جايگاه هاي ريزماهواره اي بر اساس سه پرايمر OmyRGT14TUF،OmyRGT4TUF  و OmyRGT1TUF صورت گرفت. در نهايت جمعيت مذکور بر اساس ها پلوتيپ هاي توليد شده براي هر نشانگر مورد غربالگري قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش حضور نشانگرهاي OmyRGT14TUF،OmyRGT4TUF  و OmyRGT1TUF را در اين جمعيت به ترتيب ۴٫۹۲، ۸٫۷۸ و ۹۷٫۹۶ درصد و تعداد هاپلوتيپ هاي توليد شده براي اين سه نشانگر را  نيز به ترتيب ۶ ، ۴ و ۶ هاپلوتيپ نشان داد. بررسي ارتباط حضور يا عدم حضور اين نشانگرها با صفت وزن بدن در ۲۵ درصد از افراد جمعيت با وزن بالا، حاکي از تاثير معني دار (P<0.05) نشانگر OmyRGT4TUF و ارتباط ۱۰۰ درصدي نشانگر OmyRGT14TUF با صفت وزن بدن ,در جنس ماده و نيز ارتباط ۱۰۰ درصدي نشانگرهاي OmyRGT1TUF و OmyRGT14TUF با صفت وزن بدن در جنس نر بود.