مقاله استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي به منظور ارزيابي تنوع ژنتيكي و طبقه بندي بخشي از ژرم پلاسم خربزه ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي به منظور ارزيابي تنوع ژنتيكي و طبقه بندي بخشي از ژرم پلاسم خربزه ايراني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خربزه – طالبي
مقاله ژرم پلاسم
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله نشانگرهاي مورفولوژي
مقاله نشانگرهاي مولكولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نجف آبادي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جواران مختار
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه صفات مورفولوژيـكي و ميزان تنوع ژنتيـكي در ذخاير توارثي گيـاهي جهت طبقه بندي ژرم پلاسم و جلوگيري از فرسايش ژنتيكي از قد مهاي اساسي و اوليه در اكثر برنامه هاي اصلاحي مي باشد. اين مطالعه به منظور شناسايي و جمع آوري ژرم – پلاسم گونه خربزه – طالبي (Cucumis melo L.) از نقاط مختلف ايران و ارزيابي ميزان تنوع ژنتيكي موجود در آنها با بهره گيري از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي انجام گرفت. در اين تحقيق ۲۱ صفت مورفولوژيکي بر روي ۳۰ توده خربزه – طالبي اندازه گيري شد. تجزيه خوشه اي داده هاي مورفولوژي با استفاده از روش UPGMA و نرم افزار SPSS انجام گرفت. تكثير مكانهاي ژني با استفاده از ۱۲ آغازگر RAPD انجام شد. گروه بندي توده ها، ۷ گروه مجزاي ژنتيكي را در سطح تشابه ۸۲ درصد آشكار ساخت. درصد چندشکلي در اين آزمايش ۸۲ درصد تعيين شد. اين آزمايش نشان داد گرچه نشانگر مولکولي RAPD مي تواند گروههاي مختلف خربزه را تا حدودي از هم تفكيك کند، ولي نزديكي اين گروهها به يكديگر دليلي بر شباهت بالاي ژنوم اين نمونه ها مي باشد.