مقاله استفاده از نظام استنتاج فازي در برآورد رسوب معلق (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از نظام استنتاج فازي در برآورد رسوب معلق (مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دبي رسوب
مقاله دبي آب
مقاله مدل سازي
مقاله منحني سنجه و نظام استنتاج فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعسگري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبيه سازي و ارزيابي آورد رسوب رودخانه از جمله مسايل مهم و كاربردي در مديريت منابع آب مي باشد. بررسي روابط تجربي و معادلات رياضي ارايه شده نشان مي دهد كه هنوز روش تحليلي يا تجربي مناسبي كه بر اساس آن به برآورد درستي از ميزان رسوبات حمل شده توسط رودخانه دست يافت، ارايه نشده است. به همين دليل در اين مطالعه به منظور دستيابي به تخميني نزديك به واقعيت از ميزان رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها، از داده هاي همزمان دبي آب و دبي رسوب ايستگاه گلينك واقع بر رودخانه طالقان، جهت مدل سازي رسوب معلق روزانه با استفاده از نظام استنتاج فازي و روش معادله همبستگي چند متغيره آماري استفاده شد. به منظور ارزيابي نتايج اين دو روش از معيارهاي RMS،MAE  و R2 استفاده شد. نتايج نشان دهنده دقت بالاتر برآوردهاي مدل فازي (RMS=3.51، MAE=16.31 و R2=96.40) در مقايسه با برآوردهاي مدل معادله همبستگي چند متغيره (RMS=3.93، MAE=85.52 و R2=81.0) مي باشد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه روش فازي توان تشخيص محدوده زماني وقوع تغييرات رژيم رسوبي را در رودخانه دارا مي باشد و روش فازي مي تواند به عنوان طريقي موثر و كارآمد جهت تصميم گيري در خصوص مسايل رسوبگذاري و فرسايش حوزه آبخيز مورد استفاده قرار گيرد.