سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – دانشجوی دکتری – کارشناس موسسه مهندسین مشاور ساحل
اکبر چشمی – دانشجوی دکتری – کارشناس موسسه مهندسین مشاور ساحل
علی فاخر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران – مشاور عالی موسسه مهندسین
سیدحامد شکرانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مکانیک خاک و پی گروه مهندسی عمران دان

چکیده:

استفاده ازآزمایشهای نفودسنجی یکی از بهترین روشها به منظور ارزیابی افزایش مقاومت خاک در پروژه های بهسازی زمین می باشد . آزمایشهای نفوذسنجی به دو دسته کلی تقسیم می شوند :دسته اول از نوع است اتیکی بوده که متداولترین آنها آزمایش نفوذ مخروط (CPT) است. دسته دوم از نوع دینامیکی می باشدکه آزمایشهای نفوذ استاندارد (SPT) و نفوذسنجی دینامیکی (Dynamic Probing) از مهمترین آزمایشهای این دسته هستند. نفوذسنجی دینامیکی نیاز به حفر گمانه ندارد و از این نظر برآزمایش نفوذ استاندارد ارجحیت دارد. ابزار مکینتاش (Machintosh Probe) که وسیله ای برای انجام آزمایش نفوذسنجی دینامیکی می باشد ، وسیله ای است سبک ، دستی و قابل حمل که آئین نامه BS آنرا به عنوان یک ابزار آزمایش ساده صحرایی به رسمیت می شناسد. ارزان بودن د ستگاه مکینتاش ، عدم نیازبه نیروی انسانی با تخصص بالا و عدم نیاز به حفر گمانه که از ویژگیهای این آزمایش می باشد ، باعث می گردد که هزینه های مطالعات صحرایی جهت کنترل بهسازی خاک در صورت استفاده ازاین آزمایش بشدت کاهش یابد . از طرف دیگر با توجه به پیوسته بودن نتایج آن امکان تشخیص لایه ای ضعیف با ضخامت ناچیز نیز وجود دارد. در این مقاله ضمن بیان پاره ای از ویژگیهای ابزار مکینتاش به بررسی نتایج حاصل از کاربرد آن در کنترل بهسازی خاک در منطقه بندر امام خمینی (ره) پرداخته شده است . علاوه بر این با توجه به انجام سایر آز مایشهای متداول ژئوتکنیکی در منطقه مذکور و نیز تجربه بکارگیری این ابزار در پروژه های دیگر در ایران پاره ای از روابط تجربی بدست آمده بین متغیرهای مقاومتی خاک و نتایج حاصل از آزمایش نفوذسنجی با ابزار مکینتاش ارائه شده است