سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهلا پیامنی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان
زهره پیامنی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان
فریبا امینی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

حوادث واقعیت های اجتناب ناپذیر در دنیای ماهـستند کـه گـاهی دنیـای شـاد وزیبـای کودکـان راتحـت تـاثیر قـ رار میدهند . بدنبال حوادث بسیاری از کودکان والدین یا نزدیکان خود را از دست میدهند . گذشتن از مرحله سوگ بعد از مرگ یکی از نزدیکان بدنبال یک حادثه ناگهانی ، تجربه ای شخصی و دردناک برای کودکان محسوب میـشود کـه گـاهی بـرای بهبـودی کودک مداخله درمانی ضرورت می یابد . نقاشی یک روش ابراز درونی برای کودک است که میتوان از آن برای شناسایی و درک عقایدی که نیازمند مداخله درمانی و یا پیگیری است استفاده کرد . نقاشی و رنگ آمیزی آن یک فعالیت لذت بخـش و طبیعـی برای کودکان محسوب میشود ولی در صورتی که این توانایی مورد حمایت قرار گیرد بعنوا ن یک ابزار قدرتمنـد بـرای برقـراری کودک با دیگران مطرح بوده و در تشریح و شناسایی افکار کودک و درک وی از وقایع قابل استفاده است . بحث : نقاشی ها بر اساس سن، مهارت و توانایی ذاتی هر کودک متفاوت هستند و یکی از معمول تـرین روشـهای بـالقوه بـرای
افزایش و توسعه ارتباط کو دک با بزرگسالان هستند . اگر چه تا بحال به یک مقیاس آماری پایا در تعیین اعتبار نقاشی کودکـان برای فعالیت های تحقیقاتی دست نیافته ایم، ولی در مطالعات زیادی از نقاشی کودکان تحت تروما برای شناسایی مواردی مثلتجاوز جنسی، مشاهدة خشونت در خانواده های پر هرج و مرج، غفلت در مورد کودک و سوگ استفاده شده اسـت . کودکـان در برخورد با مرگ ناگهانی یکی از عزیزان در طی یک حادثه واکنش های متفاوتی دارند برخی آرام و دارای رفتـار عـادی هـستند برخی دچار ماتی و بی تفاوتی میشوند، برخی پر فعالیت شده و گروهی واکنش های عصبی نشان داده و رفتار تهـاجمی نـشان میدهند دلایل زیادی وجود دارد که کودکانی که مرگ های حادثه ای را تجربه می کنند بیشتر در معـرض اخـتلالات رفتـاری قرار می گیرند که میتواند عواقبی مثل اعتیاد، بیماریهای روحی، رفتار تهاجمی و یا تشدید بیماری ها یا مشکلات طبی قبلی در کودک را بدنبال داشته باشد . نتیجه گیری : یقینا یکی از مهم ترین گروههای آسیب پذیر در حوادث وبحران ها کودکان هستند بخصوص کودکانی که عزیزان خود را در این حوادث از دست میدهند به حمایت بیشتری نیاز مندند . اگر چه استفاده از فعالیتهای هنـری بعنـوان یـک روش مؤثر و ایمن برای درک و شناسایی ت أثیر یک حادثه ترو ماتیک مثل مرگ در زندگی کودکان رویـایی بنظـر میرسـد ولـی ایـن مسئله مرموزی نیست . نقاشی بعنوان یک فعالیت طبیعی در دنیای کودک مطرح است چـه دنیـای او آرام و شـاد باشـد و چـه مالامال از غم و بی ثباتی . فرآیند نقاشی روشی برای طرح سوالات کودک و دریافت راهنمایی و هدایت از بزرگترهاست . حمایت، آموزش و ایجاد درک صحیح از یک فقدان، موثرترین راه برای طی شدن مراحل سوگ و به فراموشی سپرده شدن آن اسـت . در این مقاله نحوة استفاده از نقاشی برای شناسایی درک کودک از مرگ و استفاده از آن برای حل مشکل آورده شده است