سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منیره اصغری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
غلامرضا نوروزی – دانشگاه بیرجند و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بهرام عکاشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

اطلاع از مکانیسم حرکت گسلها به عنوان مهمترین چشمه های لرزه زا در تعیین جنبش آنها و نیز میزان ک اهندگی جنبش آنها اهمیت اساسی دارد . از سوی دیگر بررسی پدیده هائی از قبیل تاثیر فرادیواره و فرودیواره در گسلهای با شیب زیاد و اثر جهت یافتگی در گسلهای امتدادلغز بر کاهندگی جنبش بدون شناخت مکانیسم حرکت امکان پذیر نیست . موارد بسیاری وجود دارد که شناخت مکانیسم ح رکت به سختی صورت می گیرد . در این گونه موارد استفاده از نقشه های مغناطیس هوائی می تواند بسیار سودمند باشد . در این مقاله پنج گسل واقع در چهارگوش قائن مورد بررسی قرار گرفته و مکانیسم آنها با استفاده از نقشه های مغناطیسی هوائی تعیین و سپس با اطلاعات حاصل از مط العات زمین شناسی و سایسموتکتونیکی مطابقت داده شدند . نتایج نشان میدهند که استفاده از بررسیهای هوا مغناطیسی می تواند برای تعیین مکانیسم غالب حرکت ، در کل عمر گسل بسیار مفید باشند . این راهکار می تواند برای بررسی چشمه های لرزه زای تاریخی دارای اهمیت بیشتری باشد