سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا جوادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
وحید حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
حسام احمدی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران

چکیده:

در مطالعه فوق آمار مربوط به بارش سالیانه در طی یک دوره آماری ۳۵ ساله برای ایستگاههایی ازاستان گلستان که د ا رای آمار واقعی(بدون وقفه زمانی) بودند، جهت تحلیل و مدلسازی بارش و نیز محاسبه سالهای خشک و مرطوب استفاده گردیدند .مدلهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارت از مدل بارش قابل اعتما د – بارش استاندارد شده و روش نیچه بودند .بررسی ها نشان می دهد که بارش استاندارد شده به علت قابلیت های بیشتر و محدودیت های کمتر، بهتر از دیگر مدلها می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وقوع پدیده خشکسالی در تمامی ایستگاهها می باشدکه البته با شدت و ضعف هایی همراه است .همچنین از نظر طبقه بندی شدت سالهای مرطوب و خشک، غالبا در ایستگاههای م و رد مطالعه حالت بارش نرمال و هر از گاهی سال خشک و نیز دوره مرطوب قابل مشاهده است، بطوریکه سالهای همراه با بارش نرمال از تداوم و دوره توالی بیشتری نسبت به سالهای خشک و مرطوب برخوردار است.