سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا جوادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور- عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سمانه غفاری – د انش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

در مطالعه فوق آمار مربوط به بارش سالانه در طی دوره آماری ۲۰ ساله برای ایستگاههایی از استان گیلان که دارای وقفه زمانی کمی بودند،جهت تحلیل و مدلسازی بارش و نیز جهت تعیین سالهای خشک ومرطوب استفاده گردیدند. در این تحقیق از مدل بارش قابل اعتماد، بارش استاندارد شده و روش نیچه استفاده شده است.
بررسی ها نشان می دهد که بارش استاندارد شده به علت قابلیت های بیشتر و محدودیتهای کمتر، بهتر ازدیگر مدلها می باشد.نتایج حاصل از بررسی داده های آماری ایستگاههای مورد مطالعه در استان گیلان با استفاده از مدلهای بالا، حاکی از آنست که وقوع پدیده های خشکسالی با شدت و ضعف هایی، در اکثر ایستگاهها قابل مشاهده است.
قابل ذکر است از نظر طبقه بندی شدت سالهای مرطوب وخشک،غالبا دراکثر ایستگاههای مورد مطالعه، حالت بارش نرمال و هر از گاهی سال خشک و نیز دوره مرطوب مشاهده می شود ،بطوریکه سالهای همراه با بارش نرمال از تداوم و دوره توالی بیشتری نسبت به سالهای خشک و مرطوب برخوردار است.