سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

راضیه فرازمند –
نفیسه مهدی نژاد –
حمیده فرازمند –
احمد اسماعیل طاهری –

چکیده:

وقایع آب و هوایی همواره زندگی موجودات زنده را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از مهمترین این رخدادها خشکسالی است که در تمام اقلیم ها ممکن است وجود داشته باشد بویژه در اقلیم های خشک و نیمه خشک است که ایران جزء این نوع اقلیم می باشد[۱,۲]. میانگین بارندگی آن در حدود ⅓ میانگین جهانی است. بنابراین پیوسته دچار تنش خشکی و خشکسالی های مداوم و متناوب می باشد. بیش از نیمی از سطح کشور دارای بارندگی کمتر از mm150و حدود ۷۵% کمتر از mm200 در سال می باشند.از سوی دیگر در هر هکتار اراضی آبی، حدود ۱۰۰۰ متر مکعب آب مصرف می گردد در حالیکه رقمی را که سازمان خواروبار جهانی ارائه می دهد حدود ۵۰۰ متر مکعب برای هر هکتار است: بنابراین مصرف آب در ایران در واحد سطح تقریبا ۲ بربر عرف جهانی است [۳] با این تفاسیر بایستی بتوان راهکاری متناسب با بهره وری مناسب از آب در بخش کشاورزی ارائه نمود که سبب سازگاری و مقاومت گیاه با شرایط کم بود آب گردد. در راستای نیل به این به هدف امکان استفاده از یکسری میکروارگانیسم های سازگار با گیاه و خاک وجو دارد که به عنوان نمونه می توان به یکی از این میکرو ارگانیسم ها که قارچ های میکوریزا هستند اشاره نمود[۱۴,۱۶].