سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیداحمد مظاهری – گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بر اساس نتایج تجزیه الکترون مایکروپروب مربوط به سنگهای نفوذی قلیای یکلسیمی مناطقی از شمالشرق ایران ، جنوب شرق استرالیا، شمالغرب آمریکا و جنوبغرب کانادا فشار محاسبه شده بر اساس الومینیوم کل (AI) هورنبلند بازاء ۲۳ اکسیزن به ترتیب به میزان ۰/۶۶-۰/۴ ، ۱/۷۱-۰/۵ ، ۵۰-۰/۵ و ۷/۵-۶/۹۹ کیلوبار میباشد.
نمونه عای مناطق مورد مطالعه ازمجموعه کانیهای ماگمائی مشابهی تشکیل یافته اند که شامل پلاژیوکلاز، هورنبلند، بیوتیت ، فلدسپات پتاسیم، کوارتز ، اسفن ، مگنتیت یا ایلمنیت + اپیدوت می باشند.
ارتباط بین (AI) در هورنبلند و فشار (بر حسب کیلوبار) برای داده های حاصل از سنگهای نفوذی قلیایی کلسیمی مورد مطالعه با مجموعه کانیهای ماگمائی متداول بصورت P=-3/92+5/03 ?? نشان داده می شود. میزان ؟؟ هورنبلند را می توان به عنوان عامل تعیین کننده ای برای مطالعه فشار تبلور سنگهای نفوذی با ترکیب شیمیایی و مجموعه کانیهای مناسب پیشنهاد نمود.