سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام الدین جهانیان – گروه برق و کامپیوتر؛ دانشکده فنی دانشگاه تهران
غلامعلی حسین زاده – گروه برق و کامپیوتر؛ دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده – گروه برق و کامپیوتر؛ دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در روشهایی که تاکنون برای تحلیل تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی fMRI) به منظور تعیین نواحی فعالیت عصبی مغز، در حین انجام عملی خاص پیشنهاد شده است، برای همه مناطق مغز و برای همه افراد یک الگوی مشخص برای پاسخ عصبی در نظر گرفته می شود. ولی این پاسخ برای همه مناطق و در همه افراد یکسان نمی باشد. این مساله باعث می گردد تا نواحی فعال، با الگوی فعالیت متفاوت از الگوی ثابتی که برای پاسخ سیستم عصبی در نظر گرفته شده است، به وسیله این روشها تشخیص داده نشوند. در این پژوهش با استفاده از ویژگیهایی که تغییرات پاسخ سیستم همودینامیک را در نظر می گیرند، بهمراه خوشه بندی فازی، روشی برای تحلیل داده هایfMRI توسعه داده شده که قادر به تشخیص نواحی فعال با الگوی فعالیت متفاوت م یباشد.