سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی علوی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر-گروه هوش مصنوعی
منصور جم زاد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر-گروه هوش مصنوعی

چکیده:

در سه ده هی اخیر، بازیابی تصویر ب راساس محتوا ۱ یکی از حوزه های بسیار مهم تحقیقات در زمینه ی پردازش تصویر و پایگا هداده ی چندرسان های بوده است. در این مقاله روشی جهت استفاده از ویژگی پیچیدگی تصویر در بازیابی تصویر بر اساس محتوا ارائه می شود. برای بدست آوردن ویژگی پیچیدگی از نمایش درخت چهارتایی ۲ تصاویر استفاده شد ه است. آزمایش ها برروی پایگا هداد هی سیمپلیسیتی ۳ شامل ده گروه معنایی، براساس هیستوگرام رنگ، جانمایی رنگ، هیستوگرام جهت لبه، هیستوگرام لبه، ویژگی پیچیدگی، و ویژگی گابور انجام و نتایج آ نها ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان م یدهد که با استفاده از روش ارائه شده در این مقاله می توان ویژگی پیچیدگی تصویر را در زمان کوتاهی محاسبه و از آن برای بازیابی تصویر با تقریبی نزدیک به ویژگی گابور استفاده کرد.