سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرید مر – استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز
رضا شریفی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
سینا اسدی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

مطالعات کانی شناسی نشاندهنده دو مرحله اصلی دگرسانی(پیشرونده و پسرونده) در منطقه محمد آباد است. اسکارن متاسوماتیکی( مرحله پیشرونده) با نهشت مجموعه کانیایی سیلیکاته کلسیمی بدون آب(آندرادیت و دیوپسید-هدنبرزیت) در محدوده دمایی C 550 – 470 شکل گرفته است. در مرحله پسرونده( دمای C 470>) حجم عمده ای از این سیلیکاتهای بدون آب، دگرسان شده و به مجموعه ای از کانی های سیلیکاته کلسیمی آبدار با کلسیم کمتر( اپیدوت و تریمولیت – اکتینولیت) تبدیل گشته و در نهایت مجموعه سیلیکاتهای کلسیمی آبدار و بدون آب، دچار دگرسانی شده و در محدوده اکتینولیت) تبدیل گشته و در نهایت مجموعه سیلیکاتهای کلسیمی آبدار و بدون آب، دچار دگرسانی شده و در محدود C300 ه مجموعه ریز دانه شامل کلریت، کلسیت، کوارتز و کانیهای رسی تبدیل شده اند. نبود ولاستونیت در نمونه های اسکارنی محمد آباد می تواند نشانگر تشکیل مجموعه آندرادیت و هدنبرژیت در دمای کمتر از C 550 باشد. همرشدی و نبود بافت جانشینی در آندرادیت و پیروکسن، گویای تشکیل همزمان آنها در محدوده دمایی C 550 – 430 و (فرمول در متن اصلی مقاله ) می باشد. در دمای C470ْ > آندرادیت در محدوده (فرمول در متن اصلی مقاله) به مجموعه کانیایی کوارتز، کلسیت و مگنتیت تبدیل شده است. حضور مگنتیت و پیریت همراه با کوارتز و کلسیت در مجموعه کانیایی مرحله III نشانگر (فرمول در متن اصلی مقاله) و دماهای C 430ْ > برای سیالات متاسوماتیسم کننده است.